Pet nivoa ispitivanja

Radi maksimalnog približavanja prenatalnog skrininga potrebama majki, koje su različite i zavise od mnogo faktora, PrenatalSafe® (NIPT) test je organizovan u "5 nivoa". Znači da je organizovano 5 panela (kombinacija) aneuploidija i mikrodelecija čije se prisustvo tokom trudnoće (pojedinačne i blizanačke) ispituje - onih najčešćih (hromozomi 21,18, i 13, - PrenatalSafe® 3 (NIPT)), uz proširenje sa onim manje čestim (PrenatalSafe® 5 (NIPT) i PrenatalSafe® Plus (NIPT)),  do proširenja opsega ispitivanja na sve hromozome pružajući nivo detalja koji omogućava da se procene aneuploidije i strukturne hromozomske promene na svakom hromozomu fetusa (PrenatalSafe® Karyo (NIPT)) uz dodatak 9 microdelecija (PrenatalSafe® Karyo Plus (NIPT)), sa rezultatima identičnim analizi kariotipa ploda!

PrenatalSafe® (NIPT) ne invazivni prenatalni test (NIPT) ispituje DNA fetusa (genetski material) iz uzorka krvi majke (dovoljno je 8 ml). Svaka od pomenutih kombinacija, pored ispitivanja navedenih abnormalnosti u hromozomima, podrazumava i određivanje RH faktora vašeg deteta (ukoliko je majka Rh (-)), odnosno i određivanje pola deteta!

PrenatalSafe® 3 (NIPT) test vam može reći da li je previše ili premalo kopija (tkzv. Aneuploidija) određenih hromozoma 21, 18, i 13 prisutno u vašem fetusu.

PrenatalSafe® 5 (NIPT) test vam može reći da li je previše ili premalo kopija (tkzv. Aneuploidija) određenih hromozoma  21, 18, i 13 kao i polnih hromozoma (X i Y) prisutno u vašem fetusu.

PrenatalSafe® PLUS (NIPT) dodatno detektuje da li su prisutne i anomalije hromozoma 9 i 16, kao i mikrodelecije ( 6) određenih hromozoma, koje su navedene u listi ispod.

PrenatalSafe® Karyo (NIPT) analizira svaki hromozom u genomu, obezbeđujući analizu blizu nivoa pregleda testa kariotipa. Pruža informacije o dobitku ili gubitku hromozomskog materijala

sidebar image

PrenatalSafe® Karyo Plus (NIPT) je još razvijenija verzija testa PrenatalSafe® Karyo (NIPT) kojoj je dodata mogućnost detektovanja submikroskopskih strukturalnih abnormalnosti hromozoma fetusa - čestih sindroma kao što su mikrodelecije. Ovakav nivo dubinskog istraživanja je do sada bio moguć samo analizom fetalnog kariotipa, korišćenjem invazivne tehnike prenatalne dijagnostike.
PrenatalSafe® Karyo evidentira 92,6% hromozomskih anomalija detektovanih pre rođenja, a PrenatalSafe® Karyo Plus evidentira 95,5%, na taj način dostižući nivo stepena detekcije koji je veoma sličan onom kod tradicionalne analize kariotipa fetusa.

sidebar image